Yhdistys on perustettu tukemaan hygieniahoitajien ammatillista koulutusta

Puheenjohtajan palsta

Euroopan antibioottipäivä 18.11.2018

Marraskuussa vietettävän Euroopan antibioottipäivän tarkoituksena on edistää mikrobilääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja siten ehkäistä niiden resistenssin lisääntymistä. Mikrobilääkeresistenssin yleistyminen on maailmanlaajuinen uhka ja siksi sen torjumiseen on suhtauduttava vakavasti joka tasolla.


ESAC-Net raportin mukaan Suomessa käytetään muita pohjoismaita enemmän laajakirjoisempia antibiootteja. Terveyden-ja hyvinvoinninlaitos on tammikuussa 2018 nimittänyt mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen asiantuntijatyöryhmän toimikaudelle 1.2.2018 – 31.12.2020. Suomen Hygieniahoitajat ry on myös mukana tässä työryhmässä. Meitä edustaa ryhmässä varsinaisena jäsenenä Maire Matsinen ja
varajäsenenä Katja Koukkari.


Mikrobilääkeresistenssin lisääntyessä tarkoittaa se sitä, että infektioiden hoito voi vaikeutua. Siksi yksi keskeinen toimi onkin ehkäistä infektioita ennalta. Hoitoon liittyvien infektioiden ja ongelmamikrobien leviämiseen voivat kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivat vaikuttaa varsin helpoin keinoin.


Käsihygienian on todettu useissa tutkimuksessa merkittävästi vähentävän hoitoon liittyvien infektioiden syntyä ja ongelmamikrobien leviämistä. Käytännössä näiden ongelmien väheneminen tarkoittaa todennäköisesti antibioottien vähäisempää käyttöä.


Toinen esimerkki ennaltaehkäisystä on rokotukset. Torjumalla esimerkiksi influenssaa rokotuksin voimme myös ehkäistä erilaisten jälkitautien syntyä, joita yleensä joudutaan hoitamaan mikrobilääkkeillä.


Hoitoon liittyviä infektioita voidaan estää myös monilla hoitotyön keinoilla. Kiinnitetään katseemme potilaan verisuoni- tai virtsatiekatetreihin.

 • löydätkö tiedon, milloin, missä tai miksi katetri on asetettu?
 • noudata katetrien hoidossa ja käsittelyssä organisaatiosi ohjeistuksia
 • Seuraa päivittäin verisuonikatetrin toimintaa ja arvioi katetrin juuren alue. Kirjaa tiedot potilaan hoitokertomukseen ja informoi hoitavaa lääkäriä välittömästi mahdollisista infektio-oireista.
 • Verisuonikatetrin tarve arvioidaan päivittäin ja se poistetaan heti kun mahdollista. Verisuonikatetreja ei pidä jättää paikoilleen ” varmuuden vuoksi”, ne muodostavat turhan infektioriskin.
 • Virtsatiekatetrin tarvetta ja toimivuutta arvioidaan päivittäin. Kirjaa tiedot potilaan hoitokertomukseen.
 • Tarpeettomaksi käynyt katetri poistetaanvälittömästi.
 • Mikäli lääkäri toteaa potilaalla virtsatieinfektion katetrihoidon aikana, tulisi katetri poistaa tai vaihtaa uuteen. Ensisijaisesti harkitaan toistokatetrointia, mikäli katetroinnista ei voida luopua kokonaan.
 • Suljetun virtsankeräysjärjestelmän ylläpidolla ehkäistään virtsatieinfektioita. Älä
 • irrota virtsatiekatetria keräyspussinletkusta.
 • Virtsankeräyspussi tyhjennetään potilaskohtaiseen puhtaaseen keräysastiaan.
 • Virtsanvoimakas ”tuoksu” ei välttämättä tarkoita infektiota.

Tartu haasteeseen!

Tarja Kuutamo
puheenjohtaja


Kesälomalle!

On aika nauttia kesästä ja toivottavasti myös lomasta. Ennen
lomille lähtöä haluan vielä kiittää kaikkia Oulun koulutuspäiville
osallistuneita ja näytteilleasettajia hienoista hetkistä. Ja kiitokset
paikallisille järjestäjille Helenalle ja Riitalle.

Koulutuspäivien antia pidettiin palautteiden mukaan hyvänä
ja kehittämistäkin löytyi. Olemme pyrkineet valitsemaan aiheet pääsääntöisesti
niin, että ne olisivat sovellettavissa erilaisiin toimintayksiköihin. Joka
vuosi palautteessa tulee kuitenkin esiin päivien suuntautuvan enemmän
erikoissairaanhoitoon kuin muualle. Nyt toivon, että saamme teiltä vinkkejä
aiheista ensi vuoden koulutuspäiviä ajatellen. Ideat voitte osoittaa kenelle
tahansa hallituksen jäsenistä, käsittelemme ne hallituksen kokouksessa syyskuussa.

Koulutuspäivillä keskustelu sivusi käsien desinfektiohierontaan
liittyviä uusia tutkimuksia, joita on tullut etenkin parin viime vuoden aikana.
Tutkimuksissa on käsitelty mm. desinfektiohieronnan tekniikkaa, hieronta-aikaa
ja huuhteen määrää. Tutkimustulokset ovat kiinnostavia, mutta toistaiseksi
niitä on vähän. On mielenkiintoista nähdä, miten nämä tulokset vaikuttavat, vai
vaikuttavatko ne, tulevaisuudessa WHO:n ja ECDC:n ohjeistuksiin.

Suomen Hygieniahoitajat ry haluaa muistuttaa, että yhdistys
ei anna ohjeita käsihygieniasta tai muista sairaalahygieniaan liittyvistä
asioista. Jokaisen terveydenhuoltoalalla työskentelevän pitää noudattaa niitä
ohjeita, joita sairaanhoitopiirit/organisaatiot ovat antaneet, niin
käsihygienian kuin muiden ohjeistusten kohdalla. Yhdistyksemme voi ottaa pyydettäessä kantaa suosituksiin, kansallisiin ohjeistuksiin tms. Tällaisia kannanottoja
pyydetään yleensä myös muilta alalla vaikuttavilta toimijoilta.

Minun näkemykseni mukaan meillä on edelleen isoin haaste
terveydenhuollossa löytää kaikki sellaiset tilanteet, joissa kädet pitää
desinfioida. Tähän haasteeseen on tartuttu WHO:n käsihygienia kampanjassa ja
tähän haasteeseen olemme entistä tiukemmin tarttuneet myös Suomessa. Pidetään
yhteinen tavoite kirkkaana mielessä.

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille

Tarja
puheenjohtaja


Aurinkoista kevättä

Suomen Hygieniahoitajat ovat mukana kampanjassa, jonka tarkoituksena on innostaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä tarkkailemaan käsihygienian toteutumista. Jakakaa alla olevaa linkkiä eteenpäin ja osallistukaa.

http://www.fivemoments.net

Kuukauden teko kampanjasta julkaisemme vielä yhden teon, joka sopii käsihygienian havainnointiteemaan mainiosti. Toivotamme onnea oh Pirjo Mänty, hygieniayhdyshenkilöt Heli Kallio-Kujala ja Sanna Kleimola Seinäjoen
keskussairaalan osasto A21.

Jatkossakin olemme kiinnostuneita hyvistä hygieniateoista, kertokaa
niistä meille. Hyvät teot ansaitsevat tulla kerrotuksi.

Toivottavasti tapaamme toukokuussa Oulussa koulutuspäivillä.
Koulutuspäivien yhteydessä on yhdistyksen vuosikokous 18.5 perjantai-aamuna,
johon kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Kokouksessa mm. valitaan 2 jäsentä
hallitukseen.

Kuukauden teko

Hygieniahoitajat ja infektioidentorjuntayksiköt eivät voi muuttaa eri yksiköiden toimintatapoja tai näkemyksiä, jos yksiköt eivät sitä näe tärkeäksi. Hygieniahoitajien merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat yksiköiden hygieniayhdyshenkilöt. Innostuneet ja asialleen omistautuneet

hygieniayhdyshenkilöt voivat merkittävästi vaikuttaa ja kehittää oman
yksikkönsä toimintaa. Pelkkä innostus ja halu eivät aina kuitenkaan riitä.
Tarvitaan yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa ja tukea yhdyshenkilöiden
työlle. Yksiköiden esimiesten tuki ja sitoutuminen ovat tärkeitä tekijöitä työn
kehittämisessä.

Kuukauden teko EPSHP:stä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Seinäjoen keskussairaalassa, on otettu käyttöön omavalvonnan työkaluksi Flowmedikin internetpohjainen sovellus - eHuuhde. Sovellus mahdollistaa nopean ja reaaliaikaisen tiedonkeruun käsihuuhteen käytön toteutumisesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Uusi työkalu nostaa seurannan luotettavammalle tasolle ja mahdollistaa tulosten näkyväksi saattamisen Lue tästä lisää kuukauden teko sivulta

Kansainvälistä käsihygieniapäivää vietetään 5.5. Miten teillä päivää vietetään? Laittakaa meille juttuja ja kuvia jaettaviksi.

Tarja Kuutamo, puheenjohtaja